Regulamin 2019

Organizator
·      Rady poszczególnych dzielnic
·      Fundacja Good Time 
·      The North Event

Miejsce 
W zależności od dzielnicy, prosimy sprawdzać na stronie zapisów na konkretny bieg na elektronicznezapisy.pl.

Cel imprezy 
a) popularyzacja biegów wśród dzieci i młodzieży, 
b) integracja mieszkańców Gdyni i jej dzielnic, 
c) wyłonienie najaktywniejszej szkoły oraz klubu sportowego. 

Zapisy 
do 15 minut przed każdą wyznaczoną godziną startu danej kategorii wiekowej. 

Zawodnicy spóźnieni na start nie będą klasyfikowani, prosimy o odpowiednio wczesne przybycie na miejsce imprezy i dopełnienie formalności w biurze zawodów. 

Uczestnictwo 
a) w biegach mogą brać udział dzieci i młodzież bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego,
b) w zawodach można wystartować tylko w jednym biegu, w kategorii zgodnej z rokiem urodzenia zawodnika,

c) każdy uczestnik musi posiadać z sobą dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem (bądź zdjęcie dokumentu) informujący o roku urodzenia – celem weryfikacji kategorii w biurze zawodów – brak dokumentu uniemożliwia udział, 

d) wymagane jest, aby zawodnicy do 13. roku życia pojawili się na zawodach z rodzicem bądź opiekunem prawnym,

e) niepełnoletni zawodnicy powyżej 13. roku życia, którzy nie mogą pojawić się z opiekunem, powinni dostarczyć do biura zawodów zgodę rodzica podpisaną przez rodzica bądź opiekuna prawnego (wymagany formularz dostępny na stronie każdych zapisów w „plikach do pobrania”),
f) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, wymagającą startu z opiekunem, mogą wziąć udział w imprezie i wystartować w Biegu Majtka, lub na końcu stawki w biegu adekwatnym do ich kategorii wiekowej,
g) warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów zgodnie z regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą i kategorią.,
h) pakiet startowy należy się tylko prawidłowo zapisanym zawodnikom, ich opiekunowie nie pobierają dla siebie medali, numerów startowych i innych. 

Program minutowy 
Program minutowy może różnić się przy poszczególnych dzielnicach. Prosimy o sprawdzenie godziny startu przy zapisach na konkretny bieg na elektronicznezapisy.pl.

W każdej kategorii, oprócz Biegu MAJTKA, odbędą się dwa starty, kolejno: dziewcząt i chłopców. Dekoracje będą następowały bezpośrednio po starcie każdej z kategorii.

Dystanse i kategorie wiekowe 
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje ROK URODZENIA. Zawodnicy, którzy wystartują w złej kategorii wiekowej nie zostaną ujęci w klasyfikacji.  Dystanse podane są orientacyjnie i mogą się różnić na poszczególnych imprezach.


ok. 100 m – Bieg MAJTKA – Maluch z Rodzicem
ok. 100 m – Bieg MARYNARZA – do 4 lat (rocznik 2015)
ok. 300 m – Bieg STARSZEGO MARYNARZA – 5 lat (rocznik 2014)
ok. 500 m – Bieg MATA – 6 lat (rocznik 2013)
ok. 500 m – Bieg BOSMANA – 7 lat (rocznik 2012)
ok. 500 m – Bieg CHORĄŻEGO – 8 lat (rocznik 2011)
ok. 500 m – Bieg PORUCZNIKA – 9 lat (rocznik 2010)
ok. 1000 m – Bieg KAPITANA – 10 lat (rocznik 2009)
ok. 1000 m – Bieg KOMANDORA – 11 lat (rocznik 2008)
ok. 1000 m – Bieg KONTRADMIRAŁA – 12-13 lat (rocznik 2007-2006)

ok. 1000 m – Bieg ADMIRAŁA – 14-18 lat (rocznik 2005-2001)

Nie licząc kategorii specjalnej - Maluch z Rodzicem, wszyscy zawodnicy muszą wystartować SAMODZIELNIE – bez pomocy i obecności na trasie rodzica/opiekuna/rodzeństwa/kolegów – niesamodzielność wiąże się z dyskwalifikacją. 

Kategoria Maluch z rodzicem 
Kategoria specjalna Maluch z rodzicem dedykowana jest dzieciom wymagającym wsparcia rodzica/opiekuna i ma charakter rekreacyjny, gdzie nie przewiduje się nagród za zajęte miejsca, a jedynie pamiątkowy numer i medal dla dziecka za uczestnictwo. 

Udział w tej kategorii liczy się również do punktacji 100% uczestnictwa w całym cyklu oraz do punktacji klasyfikacji szkół i klubów. 

Klasyfikacja szkół i klubów 
W ramach Pucharu Gdyni prowadzone są klasyfikacje: szkół i klubów. Każdy zawodnik podczas zapisów może wskazać przynależność do placówki edukacyjnej i/lub klubu. Jedna osoba może zdobyć punkty zarówno dla swojej szkoły, jak i klubu. Warunkiem uzyskania punktu (1 start = 1 punkt dla szkoły/ klubu/obu) jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Niepoprawnie wypełnione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.

JEŚLI CHCESZ REPREZENTOWAĆ KLUB:
uzupełnij pole KLUB
JEŚLI CHCESZ REPREZENTOWAĆ SZKOŁĘ:
uzupełnij wszystkie pola SZKOŁY (typ, numer i miasto), jeśli brakuje nazwy Twojej placówki, dodamy ją, napisz na: biuro@puchargdyni.pl

Klasyfikacja indywidualna
Każdy zawodnik zbiera punkty do klasyfikacji generalnej cyklu, której wyniki będą ogłaszane kilka razy w ciągu roku. Do klasyfikacji generalnej wlicza się najlepszych 6 startów. O ilości zdobytych punktów decyduje zajęte miejsce. Aby zostać sklasyfikowanym wystarczy wziąć udział w 1 etapie. O wygranej w klasyfikacji generalnej decyduje ilość uzyskanych punktów, nie liczba startów. W przypadku równej punktacji - decyduje ostatni start.

Rodzic/opiekun jest zobowiązany do sprawdzenia wyników swojego dziecka do 7 dni po każdym biegu, reklamacje wnoszone później nie będą rozpatrywane.


UWAGA! Warunkiem uwzględnienia wszystkich startów dziecka w klasyfikacji generalnej jest zachowanie konsekwencji i zapisywanie dziecka na wszystkie imprezy w jednobrzmiącej formie (uwzględnienie wszelkich polskich znaków w imieniu i nazwisku oraz pilnowanie, czy imię jest zapisane w pełnej formie czy może zdrobniale).

Klasyfikacja najwytrwalszych – 100% uczestnictwa 
Każdy zawodnik, który weźmie udział we wszystkich etapach całego cyklu może spodziewać się nagrody za wytrwałość w Pucharze Gdyni. Informacja o ilości etapów znajduje się na stronie: www.puchargdyni.pl

Rodzic/opiekun jest zobowiązany do sprawdzenia wyników swojego dziecka do 7 dni po każdym biegu, reklamacje wnoszone później nie będą rozpatrywane.  

Dyskwalifikacja 
Dyskwalifikacja skutkuje niehonorowaniem wyniku w żadnej z klasyfikacji, łącznie z klasyfikacją najwytrwalszych. Zawodnik otrzymuje dyskwalifikacje za: 
a)    udział w innej kategorii wiekowej niż wskazuje na to rok urodzenia, 
b)     pojawienie się rodzica/opiekuna/innych na trasie biegów (oprócz kat. Maluch z rodzicem), 
c)     niesportowe zachowanie zawodnika bądź jego rodzica/opiekuna. 

Uwaga: Organizatorowi przysługuje prawo do niewydania osobie zdyskwalifikowanej pamiątkowego medalu.


Punktacja 
punkty do klasyfikacji indywidualnej zdobywa się według klucza: 
1.   100 pkt 
2.   80 pkt 
3.   70 pkt 
4.   60 pkt 
5.   50 pkt 
6.   45 pkt 
7.   40 pkt 
8.   35 pkt 
9.   30 pkt 
10.25 pkt 
11.24 pkt 
12.23 pkt 
13.… 
32. 3 pkt 
33. 2 pkt 
34. od tego miejsca wszyscy otrzymują po 1 pkt 

Uwaga: w przypadku zdobycia tej samej ilości punktów w klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacji szkół i klubów o ostatecznie zajętym miejscu decyduje ilość punktów z ostatniego etapu.


Nagrody w dniu imprezy 
a) każdy pełnoprawny uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal na mecie,
b) pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych (oprócz kategorii Maluch z rodzicem) – puchary,
c) losowanie nagród rzeczowych odbędzie się na podstawie losów, które należy wrzucić do urny znajdującej się w biurze zawodów, przed rozpoczęciem losowania. Brak uzupełnionych informacji na losie skutkuje jego unieważnieniem. Aby otrzymać los umożliwiający udział w losowaniu należy złożyć opłatę w wysokości 0,01 zł. Zebrana kwota zostanie przekazana do jednej z wybranych przez organizatora fundacji. Przed odbiorem nagrody należy okazać numer startowy organizatorowi. 
d) Organizator zapewnia w dniu imprezy ograniczoną liczbę medali, osoby, które nie otrzymają medalu w dniu imprezy będą mogły odebrać go w późniejszym terminie w biurze Fundacji Good Time na ul. Olimpijskiej 2/106 w Gdyni.

Nagrody na Gali Podsumowującej Puchar Gdyni 
a) pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych - najszybsze w całym cyklu – nagrodą będą puchary oraz nagrody rzeczowe, 
b) najwytrwalsi (sklasyfikowani we wszystkich etapach cyklu) – organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia rodzaju nagród w dowolnym momencie trwania cyklu.
c) trzy najliczniej reprezentowane placówki, podobnie jak trzy najliczniejsze kluby sportowe zostaną wyróżnione statuetkami, pucharami lub innymi nagrodami, a pierwsze z nich otrzymają nagrodę – po bonie na sprzęt sportowy w wysokości 1000 zł.

Ceremonia podsumowania Pucharu Gdyni odbędzie się po zakończeniu cyklu, miejsce i termin zostaną opublikowane na stronie www.puchargdyni.pl
Wpisowe 
W biegach młodzieżowych nie pobiera się opłaty startowej. 

Zgłoszenia 
a)     on-line: elektronicznezapisy.pl/g/puchar_gdyni_2019
b)     w dniu imprezy w biurze zawodów. 

Uwaga! W dniu imprezy liczba nowych zgłoszeń będzie ograniczona i będzie wynosić 10% liczby osób zapisanych on-line.

Ochrona danych osobowych
a)   Administratorem danych osobowych uczestników jest Krzysztof Walczak The North Event wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 9581469044, REGON 220782162, ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia, szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności serwisu elektronicznezapisy.pl: 
b)   Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy.
c)   Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
d)   Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c)
e)   usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie.
f)    Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w niniejszej imprezie.

Postanowienia końcowe:
a)   zawody odbędą się bez względu na pogodę,
b)   organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
c)   Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy muszą posiadać je we własnym zakresie, 

d) uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
e) rodzic lub inny opiekun prawny, którego dziecko bierze udział w imprezie zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, dopuszczając dziecko do biegu, wyłącznie na własną odpowiedzialność,

f)    zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów niebezpiecznych dla innych uczestników, środków odurzających, dopingujących, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom imprezy zabrania się posiadania oraz używania wspomnianych wcześniej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek wymienionych wyżej substancji i napojów. 
g)    długość trasy mierzona jest za pomocą nadajnika GPS, możliwe są drobne błędy w pomiarze,
h)    ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego,
i)   ewentualne protesty do wyników można zgłaszać maksymalnie do 7 dni od publikacji ich na stronie elektronicznezapisy.pl.
j)  ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator,
k)wszelkie spory rozstrzyga Organizator w porozumieniu z sędzią głównym, sędziami pomocniczymi i osobami technicznymi.


Kontakt: 
Biuro Pucharu Gdyni
tel.: 58 688 88 51

pon. - pt. | 9:00 - 16:00